Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VEGA FURNITURE s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti VEGA FURNITURE s.r.o., IČ 26738945, DIČ CZ26738945, se sídlem Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 88657 (dále jen „Prodávající“), stanovují obecná práva a závazky stran plynoucí ze smlouvy uzavřené v souladu s právním řádem České republiky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále jen „Kupující“) přes elektronický objednávkový formulář Prodávajícího (dále jen „Smlouva“) a jsou jeho nedílnou součástí. Prodávající provozuje svůj internetový obchod na webové stránce na adrese www.nao-living.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.2.  

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva, která obsahuje tyto VOP, je považována za písemnou smlouvu.

2. REGISTRACE

2.1.  

Spotřebitel může zakoupit zboží z Webové stránky Prodávajícího buď jako registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že spotřebitel nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získá neomezený přístup k historii svých objednávek a díky dříve zadaným údajům může provádět platby snadněji a rychleji.

2.2.  

Registrovat se může fyzická osoba starší než 16 let.

2.3.  

Spotřebitel se může zaregistrovat přes registrační formulář dostupný na Webové stránce („Registrační formulář“). Je nezbytné, aby spotřebitel zadal do registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného spotřebitelem, a vytvořil si heslo. Informace zadané spotřebitelem do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. Pokud se údaje spotřebitele změní, bude je moci kdykoliv změnit na adrese: https://nao-living.cz/account/addresses

2.4.  

Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem; spotřebitel se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí stranou.

2.5.  

Prodávající může ověřit veškeré údaje zadané spotřebitelem do Registračního formuláře. Pokud Prodávající zjistí, že údaje zadané spotřebitelem do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že spotřebitel účet nepoužil více než 24 měsíců nebo porušuje své závazky či naše práva podle Smlouvy, Prodávající si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet spotřebitele.

3. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ, UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

3.1.  

Po vybrání zboží a jeho parametrů na Webové stránce a potvrzení volby kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ bude spotřebitel přesměrován k objednávkovému formuláři („Objednávkový formulář“). Je nezbytné, aby spotřebitel do Objednávkového formuláře zadal veškeré údaje (nebo v Objednávkovém formuláři zvolil příslušnou možnost): jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného spotřebitelem, informaci o metodě platby ceny za zboží a metodu doručení zboží, nebo slevový kód či kupón. Pokud je spotřebitel registrovaným zákazníkem, je nutné se přihlásit.

3.2.  

Po zvolení platební metody bude spotřebitel přesměrován na stránku, kde se nachází shrnutí všech údajů spotřebitele. Prodávající vyžaduje, aby spotřebitel zkontroloval a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje v objednávce kliknutím na tlačítko „Upravit“. Pokud jsou všechny údaje zadané spotřebitelem správné, odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

3.3.  

Po odeslání objednávky zašle Prodávající na e-mail uvedený spotřebitelem potvrzení objednávky. Doručení potvrzení objednávky Prodávajícím neznamená uzavření Smlouvy. Po obdržení potvrzení objednávky ověří Prodávají dostupnost zboží; Smlouva se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Prodávajícím ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že zboží bylo zadáno do výroby nebo že zboží je připraveno k vyzvednutí nebo že zboží bylo odesláno k doručení, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

3.4.  

Jakékoliv náklady vzniklé spotřebiteli při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení objednávky hradí spotřebitel; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných spotřebitelem.

3.5.  

Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců Prodávajícího a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Prodávající povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných zákonů). Pokud je to nutné, zašleme Smlouvu spotřebiteli na jeho/její vyžádání.

3.6.  

Spotřebitel může zakoupit pouze takové množství zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží zakoupené přes Webovou stránku Prodávajícího není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si spotřebitel objedná či zakoupí množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo Prodávající na základě jemu dostupných informací shledá, že zboží objednané spotřebitelem bude použito k dalšímu prodeji, má Prodávající právo zrušit objednávku zákazníka, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Prodávající od Smlouvy odstoupí, spotřebitel i Prodávající si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.

3.7.  

Spotřebiče a doplňky jsou samostatně neprodejné. Spotřebiče a doplňky je možné v obvyklém množství zakoupit pouze společně s kuchyní.

3.8.  

V případě, že Kupující z jakéhokoli důvodu samostatně objedná spotřebiče a/nebo doplňky, které jsou samostatně neprodejné, bez současné objednávky kuchyně, tak Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že taková objednávka bude Prodávajícím bez náhrady zrušena a Kupujícímu bude vrácena doposud zaplacená část ceny Zboží.

4. CENA ZBOŽÍ A SLEVY

4.1.

Cena zboží uvedená na Webové stránce je konečnou cenou, tj. cenou za zboží včetně DPH a dalších daní a poplatků (pokud existují); tato cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky za dobírku, poplatky poskytovateli platební brány a jiné poplatky konkrétně avizované spotřebiteli při dokončení objednávky (v každém případě před odesláním objednávky).

4.2.  

Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že byl informován, že doručení zboží je podmíněno platbou ceny nebo jiných poplatků, na jejichž konečnou výši bude spotřebitel upozorněn před odesláním objednávky.

4.3.  

Spotřebitel tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena cena za zboží, která je zjevně chybná, má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy i poté, co spotřebitel obdržel e-mail s potvrzením, že objednávka spotřebitele je připravena k vyzvednutí, nebo že zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě Prodávající bude spotřebitele o této situaci neprodleně informovat. Cena je například zjevně chybná, když: (i) cena za zboží je očividně nesprávná, (ii) cena za zboží chybí nebo obsahuje číslo navíc, nebo je desetinná čárka na nesprávném místě, nebo (iii) sleva na zboží převyšuje 50 %, ale zboží na Webové stránce není označeno marketingovou kampaní ani symbolem speciální nabídky. Pokud ohledně ceny existují pochyby, Prodávající žádá spotřebitele, aby jej neprodleně kontaktoval, a Prodávající spotřebiteli potvrdí, zda je cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

4.4.  

Veškeré speciální nabídky a slevy na zboží Prodávajícího jsou platné, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z ceny za zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Další podmínky (např. trvání) mohou platit u speciálních nabídek nebo slev, což se může spotřebiteli sdělit buď jako součást marketingové komunikace ohledně speciální nabídky, nebo slevy nebo čehokoliv jiného, a tyto dodatečné podmínky budou nedílnou součástí těchto VOP; pokud mezi těmito VOP a takovými dodatečnými podmínkami dojde k nesrovnalostem, upřednostní se podmínky uvedené ve speciálních podmínkách speciální nabídky nebo slevy. Aby nedošlo kpochybnostem: pokud spotřebitel odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené zboží za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího zboží, pokud Prodávající již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

Spotřebitel může dle vlastního uvážení zaplatit cenu za zboží, ale i náklady spojené s platební metodou nebo způsobem doručení zvoleným spotřebitelem jedním z těchto způsobů:

5.1.1.

bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;

5.1.2.

bezhotovostní platbou kartou (přes internetové bankovnictví nebo platební bránu ComGate);

5.2.  

Nákup se stává splatným odesláním objednávky a povinnost spotřebitele zaplatit cenu zboží bude splněna ve chvíli, kdy se cena zboží připíše na účet.

5.3.  

Faktura za zboží bude vystavena až poté, co spotřebitel zaplatí cenu zboží a bude mu doručena fyzicky společně se zbožím.

6. PODMÍNKY DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1.  

Prodávající doručí zboží spotřebiteli prostřednictvím společnosti uvedené v Objednávkovém formuláři („Přepravce“). Doručení se řídí podmínkami Přepravce.

6.2.  

Na Webové stránce Prodávající u každé položky uvede nezávazné orientační lhůty doručení (jak je uvedeno na Webové stránce); Prodávající ale vyvine maximální úsilí, aby zboží spotřebiteli doručil v těchto lhůtách. Při plnění objednávky spotřebitele mohou nastat okolnosti, které ovlivní dodací lhůtu zboží objednaného spotřebitelem. Prodávající musí neprodleně informovat spotřebitele o veškerých změnách dodací lhůty; tím není nijak dotčeno právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy podle těchto VOP .

6.3.  

Spotřebitel převezme zboží na adrese doručení uvedené v objednávce v čase dohodnutém mezi spotřebitelem a Přepravcem podle podmínek stanovených Přepravcem.

6.4.  

Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat spotřebiteli opětovně zboží, které si nepřevzal (s výjimkou ustanovení článku 6.5 těchto VOP). Pokud si spotřebitel nepřevezme zboží i přes opakované pokusy o doručení, může Prodávající odstoupit od Smlouvy.

6.5.  

Pokud je zboží spotřebiteli doručeno v poškozeném obalu nebo je zásilka zřetelně příliš lehká, Prodávající žádá spotřebitele, aby zboží od Přepravce nepřebíral a neprodleně informoval Prodávajícího telefonem na č. +420 737225563 či e-mailem na adrese info@nao-living.cz

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.

Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy kdykoliv od provedení objednávky až do uplynutí čtrnáctidenní (14) lhůty, která běží od převzetí zboží. Pro účely tohoto článku se zboží považuje za spotřebitelem převzaté: (i) pokud spotřebitel nebo jím určená třetí strana převezme objednané zboží nebo jeho části, nebo (ii) pokud je zboží objednané spotřebitelem v rámci jedné objednávky doručováno samostatně, jakmile se převezme poslední část či poslední kus tohoto zboží, nebo (iii) pokud je doručováno zboží o více částech či kusech, jakmile se převezme poslední část či poslední kus tohoto zboží.

7.2.  

Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1 těchto VOP se nevztahuje na zboží vyrobené dle konkrétních požadavků a/nebo parametrů určených spotřebitelem, na míru nebo speciálně určené pro jednu osobu. Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1. těchto VOP se dále nevztahuje na zboží jako celek, jehož libovolná část byla vyrobena dle konkrétních požadavků a/nebo parametrů určených spotřebitelem.

7.3.  

Právo odstoupit od Smlouvy může spotřebitel uplatnit u Prodávajícího dopisem zaslaným na adresu VEGA FURNITURE s.r.o., Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov; nebo e-mailem na info@nao-living.cz; spotřebitel může využít formulář odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici ke stažení. Doba pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, když bylo Prodávajícímu zasláno oznámení o odstoupení od Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 7.1. těchto VOP

7.4.  

Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel vrátit Prodávajícímu zboží na tuto adresu VEGA FURNITURE s.r.o., Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov nebo je předat Prodávajícímu či osobě určené Prodávajícím k převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu hradí spotřebitel v plné výši. Náklady na navrácení zboží jsou dle aktuálního ceníku společnosti TOP TRANS.

7.5.  

Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží z důvodu užívání zboží, které přesahuje užívání nutné ke kontrole charakteristiky a funkčnosti zboží. Užívání zboží přesahující rozsah uvedený v předchozím výroku bude znamenat (inter alia) vrácení zboží, které (i) není v původním balení, (ii) je bez ochranného obalu (pokud byl součástí dodávky), (iii) je bez příslušenství, které bylo součástí dodávky, (iv) ze kterého byly odstraněny štítky či visačky, (v) ze kterého byly odstraněny ochranné prvky, (vi) neobsahuje pokyny nebo další přiložené informace. Prodávající doporučuje, aby spotřebitel pojistil zásilku, ve které vrací zboží Prodávajícímu.

7.6.  

Prodávající musí vrátit platbu přijatou Prodávajícím nebo ve spojitosti se Smlouvou spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, ale nikoliv před doručením zboží Prodávající nebo důkazu, že spotřebitel zboží Prodávajícímu odeslal. Cena zboží bude zaslána zpět na účet, ze kterého byla zaplacena, pokud spotřebitel nepožádá Prodávajícího písemně o zaslání ceny na jiný účet.

7.7.  

Platby, které má Prodávající vrátit zpět spotřebiteli podle článku

7.6.

těchto VOP, budou Prodávajícím sníženy o:

7.7.1.  

dodatečné náklady na doručení zboží, pokud spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob doručení zboží, než je nejlevnější běžná metoda doručení nabízená Prodávajícím (dodatečné náklady znamenají rozdíl mezi náklady na doručení zvolené spotřebitelem a náklady na nejlevnější běžnou metodu doručení nabízenou Prodávajícím);

7.7.2.

částku odpovídající znehodnocení zboží podle článku 7.5. těchto VOP.

7.8.  

Pokud podle těchto VOP a podle zákona spotřebitel odstoupí od Smlouvy právoplatně, anuluje se doplňující smlouva ke Smlouvě (pokud existuje).

7.9.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením zboží, pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Prodávajícího, které znemožní doručení zboží objednaného spotřebitelem podle podmínek stanovených v Objednávce a/nebo těchto VOP. Prodávající bude neprodleně informovat spotřebitele o těchto okolnostech e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři. Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy musí Prodávající vrátit spotřebiteli veškeré od něj obdržené platby podle Smlouvy.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

8.1.

Na veškeré zboží zakoupené na Webové stránce platí záruční doba dvacet čtyři (24) měsíců poskytovaná Prodávající spotřebiteli, která začíná v den převzetí zboží spotřebitelem.

8.2.  

Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž spotřebitel nemohl zboží používat kvůli záruční opravě.

8.3.  

Záruka nepokrývá běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním.

8.4.  

Záruka nepokrývá jakékoliv vady, které na zboží vznikly:

8.4.1.  

mechanickým poškozením způsobeným spotřebitelem;

8.4.2.  

používáním zboží v podmínkách, jejichž vlhkost, chemické a mechanické vlivy neodpovídají přirozenému prostředí;

8.4.3.  

jinou než běžnou manipulací či zanedbáním péče o zboží;

8.4.4.  

poškozením zboží přílišným zatížením nebo používáním, které se neshoduje s podmínkami používání zboží výrobce, všeobecnými principy nebo technickými normami;

8.4.5.  

poškozením zboží nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi;

8.4.6.  

poškozením zboží náhodným zničením a náhodným zkažením;

8.4.7.  

neodborným zásahem, poškozením během přepravy, poškozením vodou, ohněm nebo jinou vyšší mocí; a

8.4.8.

úpravami zboží stranou jinou než Prodávajícím nebo osobou Prodávajícím pověřenou.

8.5.  

Reklamaci zboží je možno podat na adrese Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov.

8.6.  

Při podávání reklamace zboží musí spotřebitel Prodávajícímu doručit:

8.6.1.

zboží, jehož se reklamace týká, s veškerým příslušenstvím doručeným spotřebiteli společně se zbožím;

8.6.2.  

fakturu za zboží;

8.6.3.  

reklamační dopis podle vzoru, který musí obsahovat:

(a)  jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail spotřebitele;

(b)  číslo faktury, číslo objednávky a den, kdy bylo zboží doručeno

spotřebiteli;

(c)  určení zboží, jehož se reklamace týká (jako např. sériové číslo);

(d)  popis vady na zboží, jehož se reklamace týká;

(e)  upřednostněnou metodu vyřešení reklamace podle článku 8.11. těchto VOP; a

(f)  vlastnoruční podpis spotřebitele.

8.7.  

Aby nedošlo k pochybnostem: pokud si spotřebitel u Prodávajícího objednal zboží, které bylo následně doplněno o jiné zboží nezakoupené u Prodávajícího, musí spotřebitel zboží demontovat a doručit Prodávajícímu pouze zboží, jehož se reklamace týká, bez zboží zakoupeného u třetí strany. V den doručení zboží, jehož se reklamace týká, společně s dokumenty a informacemi podle článku 8.5 těchto VOP, začíná běžet Prodávajícímu lhůta k řešení reklamace spotřebitele.

8.8.  

Pokud si spotřebitel objedná více zboží, které je dodáno v rámci jedné objednávky, reklamace jedné položky zboží neznamená, že spotřebitel bude reklamovat další položky zboží bez vad.

8.9.  

Reklamace se bude řešit pouze u vad určených spotřebitelem v reklamačním dopise.

8.10.  

Prodávajícího bude reklamaci řešit okamžitě, ve složitějších případech do třiceti (30) dnů od data podání reklamace podle článku 8.6. těchto VOP. Po uplynutí doby k řešení reklamace může spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

8.11.  

Podle práva, které se spotřebitel rozhodne uplatnit z následujících práv, určí Prodávající způsob řešení reklamace:

8.11.1. pokud lze vadu opravit:

(a)  Prodávající opraví vadu bez zbytečného prodlení, včas a řádně; nebo

(b)  Prodávající na vyžádání spotřebitele vymění vadné zboží nebo jeho součásti, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud tím Prodávající nezpůsobí nepřiměřené náklady týkající se ceny zboží nebo závažnosti vady; nebo

(c)  Prodávající dle vlastního uvážení vymění vadné zboží nebo jeho součást, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud to spotřebiteli nezpůsobí vážné obtíže;

8.11.2.

pokud vadu nelze opravit a brání náležitému používání zboží jako zboží bez vad, nebo když vadu lze opravit, ale zboží nelze náležitě používat kvůli opakující se vadě, nebo zboží trpí několika vadami:

(a) Prodávající vymění zboží; nebo

(b) spotřebitel může odstoupit od smlouvy.

8.11.3.

pokud vady zboží nelze opravit, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Aby nedošlo k pochybnostem: pokud dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet dnem převzetí nového zboží.

8.12.

Prodávající bude informovat spotřebitele o vyřešení jeho/její reklamace e-mailem, telefonicky a/nebo dopisem a zároveň spotřebiteli do třiceti (30) dnů vydá písemný dokument o datu reklamace.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele podle podmínek stanovených v Zásadách o zpracování osobních údajů uvedených na https://nao- living.cz/policies/privacy-policy Spotřebitel tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů bere na vědomí a souhlasí s nimi.

10. ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY

10.1.

Uzavřením Smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že obrázky a fotografie zboží na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se zboží může od ilustračních obrázků lišit, přičemž rozdíl se nejčastěji týká barvy.

11. ŘEŠENÍ SPORU

11.1.  

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřešil jeho/její reklamaci nebo pokud je přesvědčen, že Prodávající porušil jeho/její práva, může se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud tuto žádost o nápravu Prodávající zamítne, jeho odpověď je negativní nebo na žádost nezareaguje do třiceti (30) dnů od jejího odeslání, může spotřebitel podat návrh na započetí alternativního řešení sporu.

11.2.  

Příslušným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE

12.1.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Obchodní firma: VEGA FURNITURE s.r.o.

Adresa: Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov

Telefon: +420 737 225 563

E-mail: info@nao-living.cz

Provozní doba: Po-Pá 9:00 – 16:00

13. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

13.1.

Tyto VOP jsou platné a účinné vůči spotřebiteli v okamžiku uzavření Smlouvy.

13.2.  

Prodávající může tyto VOP kdykoliv jednostranně pozměnit či upravit. VOP platné a účinné ve chvíli uzavření Smlouvy upravují vztah mezi spotřebitelem a Prodávajícím.

13.3.  

Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným či neúčinným, platí namísto tohoto ustanovení jiné, jehož význam je co nejblíže ustanovení neplatnému či neúčinnému. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost dalších ustanovení VOP. V případě pochybností považujte ustanovení těchto VOP spíše za platná než neplatná.

13.4.  

Tyto VOP jsou platné a účinné od 22.4.2021.

    Prozkoumat seznam přáníSmazat ze seznamu přání